«این ما هستیم»؛ فراتر از یک سریال خانوادگی
«این ما هستیم»؛ فراتر از یک سریال خانوادگی

نکات زیادی وجود دارد که «این ما هستیم» را تبدیل به یک اثر نمایشی روانشناسانه تربیتی و فراتر از یک سریال خانوادگی کرده که می‌توان در هر قسمت آن کلی نکته آموزشی و تربیتی استخراج کرد.