باید تئاتر را از مالیات معاف کنید
ایرج راد:
باید تئاتر را از مالیات معاف کنید

شما حداقل باید تئاتر را از مالیات معاف کنید، نه تنها معاف کنید باید حمایتش کنید، باید به آن کمک کنید.