«افسون»؛ خودت را بپذیر
«افسون»؛ خودت را بپذیر

فیلم افسون به سراغ رگه‌های درونی انسانی، صلح با خود و پذیرش آنچه که هستیم رفته است.