امیر جعفری؛ هنر خلق شخصیت‌های پیچیده
امیر جعفری؛ هنر خلق شخصیت‌های پیچیده

امیر جعفری جزو بازیگرانی است که خاک صحنه خورده و آرام آرام اعتماد کارگردان‌های بزرگ را جلب کرده است.