امید روشن‌ضمیر؛ منبع پایان‌ناپذیر عشق به سینما
امید روشن‌ضمیر؛ منبع پایان‌ناپذیر عشق به سینما

شاید امید روشن ضمیر برای نسل جدید سینمادوستان نام چندان آشنایی نباشد، اما بسیاری از سینمادوستان قدیمی به او مدیون‌اند.