اشاره‌های سینمای ایران به اهمیت و تأثیر امام رضا (ع)؛ معجزه ایمان
اشاره‌های سینمای ایران به اهمیت و تأثیر امام رضا (ع)؛ معجزه ایمان

افتخار سینمای ایران است که همواره توجه ویژه‌ای به شهر مشهد و بارگاه ملکوتی امام هشتم داشته و قصه‌های مختلفی را حول محور این شهر مذهبی و توریستی تعریف کرده است.