بیوه سیاه؛ فرمول تکراری برای طرفداران مارول
نقد سینمای جهان
بیوه سیاه؛ فرمول تکراری برای طرفداران مارول

«Black Widow» رونوشت کاملی از فرمول های یک دهه اخیر دنیای سینمایی مارول است.