«ممدل» و دوستش
یادداشت احترام برومند برای محمدعلی کشاورز/
«ممدل» و دوستش

چند سال آخر زندگی را نتوانست نقش آفرینی کند اما مردم داری، خوش رفتاری و تواضع او باعث شده بود در مناسبتهای مختلف همه دورش باشند و او چراغ نورانی محفل...